Yakuza Weapon (Gokudo heiki)

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Tak Sakaguchi and Yûdai Yamaguchi

Writer: Ken Ishikawa and Yûdai Yamaguchi

Cast: Dennis Gunn, Cay Izumi, Shinji Kasahara, Mei Kurokawa, Akaji Maro, Jun Murakami, Yui Murata, Yoshihiro Nishimura, Takashi Nishina and Hiroshi Ohmori

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Yakuza Weapon (Gokudo heiki)