Wa-shoku ~Beyond Sushi~

Rated NR 107 minutes 2015

Film Credits

Official Site: washoku-film.com

Director: Junichi Suzuki

Writer: Junichi Suzuki

Producer: Shunsuke Akabane

Cast: Tyson Cole, Isao Hatano, Tomomi Inada, Noritoshi Kanai, Atsuko Kohata, Yasuo Kumoda, Nobu Matsuhisa, Shigetoshi Nakamura, Keizo Shimamoto and Katsuya Uechi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Wa-shoku ~Beyond Sushi~