Under the Blossoming Cherry Trees (Sakura no mori no mankai no shita)

Rated NR 95 minutes

Film Credits

Director: Masahiro Shinoda

Writer: Masahiro Shinoda and Ango Sakaguchi

Cast: Tomisaburô Wakayama, Shima Iwashita, Hiroko Isayama and Kô Nishimura

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Under the Blossoming Cherry Trees (Sakura no mori no mankai no shita)