Twentieth Century Boys (20-seiki shonen)

Rated NR 142 minutes

Film Credits

Official Site: www.20thboys.com

Director: Yukihiko Tsutsumi

Writer: Yasushi Fukuda and Takashi Nagasaki

Producer: Morio Amagi

Cast: Toshiaki Karasawa, Etsushi Toyokawa, Takako Tokiwa, Arata, Bengal, Yoriko Douguchi, Kenichi Endo, Fumiya Fujii, Takashi Fujii and Toshikazu Fukawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Twentieth Century Boys (20-seiki shonen)