There Was a Father (Chichi ariki) (1942)

Rated NR 87 minutes

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Yasujiro Ozu and Tadao Ikeda

Cast: Chishu Ryu, Shuji Sano, Shin Saburi, Takeshi Sakamoto and Mitsuko Mito

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for There Was a Father (Chichi ariki) (1942)