The War and a Woman (Senso to hitori no onna)

Rated NR 98 minutes

Film Credits

Official Site: www.dogsugar.co.jp/sensou

Director: Junichi Inoue

Writer: Ango Sakaguchi, Haruhiko Arai and Futoshi Nakano

Producer: Kazutaka Katashima

Cast: Noriko Eguchi, Masatoshi Nagase, Jun Murakami, Akira Emoto, Sakiko Takao, Guillaume Tauveron, Oshima Yoko, Kazuhiro Sano, Miku Chiba and Fuko Makino

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The War and a Woman (Senso to hitori no onna)