The Sword Identity (Wokou de Zongji)

Rated PG-13 108 minutes

Film Credits

Director: Haofeng Xu

Writer: Haofeng Xu

Cast: Yu Chenghui, Song Yang, Zhao Yuanyuan and Ma Jun

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Sword Identity (Wokou de Zongji)