The Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine

Rated NR 64 minutes

Film Credits

Director: Yûji Tajiri

Writer: Fumio Moriya

Producer: Mitsuru Fukudawara

Cast: Rinako Hirasawa, Mutsuo Yoshioka, Minami Aiyama, Akino Hirasawa, Takeshi Ito, Setchin Kawaya, Setsuhiko Kobayashi, Yûya Matsuura and Kazuhiro Sano

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine