The Record of a Tenement Gentleman (1947)

Rated NR 72 minutes

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Tadao Ikeda and Yasujiro Ozu

Producer: Mitsuzo Kubo

Cast: Choko Iida, Hohi Aoki, Eitaro Ozawa, Mitsuko Yoshikawa, Reikichi Kawamura, Hideko Mimura, Chishu Ryu, Takeshi Sakamoto, Eiko Takamatsu and Taiji Tonoyama

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Record of a Tenement Gentleman (1947)