The Only Son (Hitori misuko) (1936)

Rated NR 82 minutes 2036

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Yasujiro Ozu

Cast: Chôko Iida, Shin'ichi Himori, Masao Hayama, Yoshiko Tsubouchi, Mitsuko Yoshikawa, Chishû Ryû, Tomoko Naniwa, Kiyoshi Aono, Bakudankozo and Eiko Takamatsu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Only Son (Hitori misuko) (1936)