The Love of the Actress Sumako (Joyû Sumako no koi) (1947)

Rated NR 93 minutes

Film Credits

Director: Kenji Mizoguchi

Writer: Hideo Nagata and Yoshikata Yoda

Cast: Kinuyo Tanaka, So Yamamura, Kikue Mori, Chieko Higashiyama, Kyoko Asagiri, Eijiro Tono, Eitaro Ozawa, Teruko Kishi, Sugisaku Aoyama and Hideo Saeki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Love of the Actress Sumako (Joyû Sumako no koi) (1947)