The Ghost Story of Yotsuya (Tokaido Yotsuya kaidan)

Rated NR 76 minutes

Film Credits

Director: Nobuo Nakagawa

Producer: Mitsugu Okura

Cast: Shigeru Amachi, Noriko Kitazawa, Katsuko Wakasugi, Shuntaro Emi, Ryuzaburo Nakamura, Junko Ikeuchi, Jun Otomo, Hiroshi Hayashi, Shinijiro Asano and Arata Shibata

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Ghost Story of Yotsuya (Tokaido Yotsuya kaidan)