The Ghost Cat of Otama Pond (Kaibyo Otama-ga-ik)

Rated NR 75 minutes

Film Credits

Director: Yoshihiro Ishikawa

Writer: Jiro Fujishima and Yoshihiro Ishikawa

Producer: Mitsugu Okura

Cast: Shozaburo Date, Hiroshi Hayashi, Noriko Kitazawa, Namiji Matsuura, Fumiko Miyata, Torahiko Nakamura, Yoichi Numata, Fujie Satsuki and Shin Shibata

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Ghost Cat of Otama Pond (Kaibyo Otama-ga-ik)