The Bare Essence of Life (Urutora mirakuru rabu sutôrî)

Rated NR 120 minutes

Film Credits

Director: Satoko Yokohama

Writer: Satoko Yokohama

Cast: Ken'ichi Matsuyama, Kumiko Aso, Arata, Yumiko Fujita, Yoshio Harada and Seiji Nozoe

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Bare Essence of Life (Urutora mirakuru rabu sutôrî)