Sweet Little Lies (Suîto ritoru raizu)

Rated NR 117 minutes

Film Credits

Director: Hitoshi Yazaki

Writer: Kaori Eguni and Kyoko Inukai

Cast: Miki Nakatani, Nao Omori, Sakura Ando, Chizuru Ikewaki, Juichi Kobayashi, Mei Kurokawa and Yûko Ôshima

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Sweet Little Lies (Suîto ritoru raizu)