Strawberry Shortcakes

Rated NR 127 minutes

Film Credits

Official Site: www.strawberryshortcakes.net/index02.shtml

Director: Hitoshi Yazaki

Writer: Kiriko Nananan and Kyoko Inukai

Producer: Takashi Asai

Cast: Chizuru Ikewaki, Noriko Nakagoshi, Yûko Nakamura, Kiriko Nananan, Ryo Kase, Masanobu Ando, Tamiyasu Cho, Kazushi Hosaka, Akito Inui and Yôko Ishino

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Strawberry Shortcakes