Space Battleship Yamato

Rated NR 131 minutes 2013

Film Credits

Director: Takashi Yamazaki

Writer: Leiji Matsumoto, Shimako Sato and Yoshinobu Nishizaki

Cast: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, Toshirô Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Ikeuchi, Shin'ichi Tsutsumi, Maiko, Reiko Takashima, Toshiyuki Nishida and Toshihiro Yashiba

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Space Battleship Yamato