Shinobi No Mono 2: Vengeance (Zoku shinobi no mono)

Rated NR 93 minutes

Film Credits

Director: Satsuo Yamamoto

Writer: Tomoyoshi Murayama and Hajime Takaiwa

Cast: Raizo Ichikawa, So Yamamura, Shiho Fujimura, Mikiko Tsubouchi, Tomisaburo Wakayama, Eijiro Tono, Shigeru Amachi, Tomo'o Nagai, Tatsuya Ishiguro and Kinshiro Matsumoto

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Shinobi No Mono 2: Vengeance (Zoku shinobi no mono)