Seisaku's Wife (Seisaku no tsuma)

Rated NR 93 minutes

Film Credits

Director: Yasuzo Masumura

Writer: Kaneto Shindô and Genjiro Yoshida

Cast: Ayako Wakao, Takahiro Tamura, Nobuo Chiba, Yuzo Hayakawa, Yuka Konno, Mikio Narita and Taiji Tonoyama

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Seisaku's Wife (Seisaku no tsuma)