Scabbard Samurai (Saya-zamurai)

Rated NR 103 minutes

Film Credits

Director: Hitoshi Matsumoto

Writer: Hitoshi Matsumoto

Producer: Akihiko Okamoto

Cast: Jun Kunimura, Masatô Ibu, Itsuji Itao, Rolly, Tokio Emoto, Takaaki Nomi, Satoru Jitsunashi, Sea Kumada, Takumi Matsumoto and Motohiro Toriki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Scabbard Samurai (Saya-zamurai)