Samurai Spy (Ibun Sarutobi Sasuke) (1965)

Rated NR 102 minutes

Film Credits

Director: Masahiro Shinoda

Writer: Yoshiyuki Fukuda and Koji Nakada

Cast: Jun Hamamura, Yasunori Irikawa, Shintarô Ishihara, Takeshi Kusaka and Seiji Miyaguchi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Samurai Spy (Ibun Sarutobi Sasuke) (1965)