Pride (Puraido)

Rated NR 126 minutes

Film Credits

Director: Shusuke Kaneko

Writer: Yukari Ichijô and Miyuki Takahashi

Producer: Hidehiro Ito

Cast: Stephanie, Hikari Mitsushima, Michiko Godai, Yukari Ichijô, Jon Kabira, Megumi Kagurazaka, Hiroyuki Nagato, Chiharu Nîyama, Mitsuhiro Oikawa and Reiko Takashima

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Pride (Puraido)