Our Neighbor (Tonari no Yae-chan)

Rated NR 76 minutes 2034

Film Credits

Director: Yasujiro Shimazu

Writer: Yasujiro Shimazu

Cast: Yukichi Iwata, Chouko Iida, Yumeko Aizome, Yoshiko Okada and Ryotaro Mizushima

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Our Neighbor (Tonari no Yae-chan)