Ninja, a Band of Assassins (Shinobi no mono)

Rated NR 104 minutes

Film Credits

Director: Satsuo Yamamoto

Writer: Hajime Takaiwa

Cast: Raizo Ichikawa, Shiho Fujimura, Yûnosuke Ito, Saburo Date and Katsuhiko Kobayashi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ninja, a Band of Assassins (Shinobi no mono)