Magino Story: Raising Silkworms (Magino monogatari: Yosan-hen)

Rated NR 122 minutes

Film Credits

Director: Shinsuke Ogawa

Producer: Toshio Iizuka and Hiroo Fuseya

Cast: Sato Kimura, Shuichi Kimura, Hatsu Kimura, Yoko Shiraishi and Sadatoshi Mikado

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Magino Story: Raising Silkworms (Magino monogatari: Yosan-hen)