Lesson of the Evil (Aku no kyoten)

Rated NR 129 minutes

Film Credits

Director: Takashi Miike

Writer: Yûsuke Kishi and Takashi Miike

Producer: Koji Azuma, Toru Mori and Misako Saka

Cast: Takayuki Yamada, Hideaki Ito, Mitsuru Fukikoshi, Yukito Nishii, Shota Sometani, Fumi Nikaido, Ruth Sundell, Kaoru Fujiwara, Saki Takaoka and Rio Kanno

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Lesson of the Evil (Aku no kyoten)