Lady Musashino (Musashino fujin)

Rated NR 88 minutes

Film Credits

Director: Kenji Mizoguchi

Writer: Yoshikata Yoda and Shohei Ooka

Producer: Hideo Koi

Cast: Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori, So Yamamura and Yukiko Todoroki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Lady Musashino (Musashino fujin)