Judo Saga (Sugata Sanshiro)

Rated NR 80 minutes

A young man, struggles to learn the nuance and meaning of judo, and in doing so he comes to learn the meaning of life.

Film Credits

Director: Akira Kurosawa

Writer: Akira Kurosawa and Tsuneo Tomita

Producer: Keiji Matsuzaki

Cast: Denjiro Okochi, Susumu Fujita, Yukiko Todoroki, Ryunosuke Tsukigata, Takashi Shimura, Ranko Hanai, Sugisaku Aoyama, Ichiro Sugai, Yoshio Kosugi and Kokuten Kodo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Judo Saga (Sugata Sanshiro)