Hero of the Red Light District (Yoto monogatari: Hana no Yoshiwara hyaku-nin giri)

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Tomu Uchida

Writer: Yoshikata Yoda

Cast: Isao Kimura, Minoru Chiaki, Shinobu Chihara, Kogiku Hanayagi, Kensaku Hara, Chiezo Kataoka, Eijirô Kataoka, Masao Mishima, Yoshie Mizutani and Akiko Santo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hero of the Red Light District (Yoto monogatari: Hana no Yoshiwara hyaku-nin giri)