Hanging Garden (Kuchu teien)

Rated NR 114 minutes

Film Credits

Official Site: kuutyuu.com

Director: Toshiaki Toyoda

Writer: Mitsuyo Kakuta and Toshiaki Toyoda

Producer: Miyoshi Kikuchi

Cast: Kyôko Koizumi, Seiji Chihara, Eita, Masahiro Hirota, Asami Imajuku, Itsuji Itao, Ryo Katsuji, Jun Kunimura, Hiromi Nagasaku and Seiroku Nakazawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hanging Garden (Kuchu teien)