Giants and Toys (Kyojin to gangu)

Rated NR 96 minutes

Film Credits

Director: Yasuzo Masumura

Writer: Yoshio Shirasaka and Ken Kaiko

Producer: Hideo Nagata

Cast: Hiroshi Kawaguchi, Hitomi Nozoe, Michiko Ono, Kyu Sazanka, Kinzo Shin, Yûnosuke Itô and Hideo Takamatsu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Giants and Toys (Kyojin to gangu)