Gangster VIP (Burai yori daikanbu)

Rated NR

Film Credits

Director: Toshio Masuda

Writer: Goro Fujita and Kaneo Ikegami

Cast: Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Mitsuo Hamada, Tamio Kawaji, Kyosuke Mashida and Kayo Matsuo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Gangster VIP (Burai yori daikanbu)