Funeral Parade of Roses (Bara no sôretsu)

Rated NR 107 minutes

Film Credits

Director: Toshio Matsumoto

Writer: Toshio Matsumoto

Cast: Pîtâ, Osamu Ogasawara, Toyosaburo Uchiyama, Don Madrid, Emiko Azuma, Yoshio Tsuchiya, Koichi Nakamura and Chieko Kobayashi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Funeral Parade of Roses (Bara no sôretsu)