Farewell to Spring (Sekishun-cho)

Rated NR 102 minutes

Film Credits

Director: Keisuke Kinoshita

Writer: Keisuka Kinoshita

Cast: Masahiko Tsugawa, Kazuya Kosaka, Akira Ishihama, Ineko Arima, Keiji Sada and Chishu Ryu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Farewell to Spring (Sekishun-cho)