Earth (Zemlya)

Rated NR 82 minutes

Film Credits

Director: Aleksandr Dovzhenko

Writer: Aleksandr Dovzhenko

Cast: Stepan Shkurat, Semyon Svashenko, Yuliya Solntseva, Yelena Maksimova, Nikolai Nademsky, Ivan Franko, Pyotr Masokha and Vladimir Mikhajlov

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Earth (Zemlya)