Cosmic Journey (Kosmicheskiy reys: Fantasticheskaya novella)

Rated NR 70 minutes

Film Credits

Director: Vasili Zhuravlyov

Writer: Konstantin Tsiolkovsky and Aleksandr Filimonov

Cast: Sergei Komarov, K. Moskalenko, Vassili Gaponenko, Nikolai Feoktistov and Vasili Kovrigin

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Cosmic Journey (Kosmicheskiy reys: Fantasticheskaya novella)