Contemporary Tales of Chivalry (Showa zankyo den)

Rated NR 90 minutes 1965

Film Credits

Director: Takeshi Matsumoto and Akira Murao

Cast: Ken Takakura, Nobuo Yana, Ryo Ikebe, Yoshiko Mita, Shinjiro Ebara, Hiroki Matsukata and Michitaro Mizushima

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Contemporary Tales of Chivalry (Showa zankyo den)