Cold Bloom (Sakura namiki no mankai no shita ni)

Rated NR 120 minutes 2014

Film Credits

Official Site: www.office-kitano.co.jp/sakura

Director: Atsushi Funahashi

Writer: Atsushi Funahashi and Shigeru Murakoshi

Producer: Shozo Ichiyama

Cast: Marika Matsumoto, Riki Miura, Takahiro Miura, Yushi Ozawa, Taro Suwa, Yo Takahashi, Asami Usuda and Yurei Yanagi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Cold Bloom (Sakura namiki no mankai no shita ni)