Campaign

Rated NR 120 minutes

Film Credits

Director: Kazuhiro Soda

Producer: Kazuhiro Soda

Cast: Seiko Hashimoto, Nobuteru Ishihara, Yoriko Kawaguchi, Junichiro Koizumi, Fumio Mochida, Daishiro Yamagiwa and Kazuhiko Yamauchi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Campaign