Bed and Sofa (Tretya meshchanskaya)

Rated NR 95 minutes

Film Credits

Director: Abram Room

Writer: Abram Room and Viktor Shklovsky

Cast: Nikolai Batalov, Lyudmila Semyonova, Leonid Yurenyov, Vladimir Fogel, Yelena Sokolova and Mariya Yarotskaya

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Bed and Sofa (Tretya meshchanskaya)