An Inn in Tokyo (Tokyo no yado) (1935)

Rated NR 80 minutes 2035

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Masao Arata and Tadao Ikeda

Cast: Takeshi Sakamoto, Yoshiko Okada, Chouko Iida, Tomio Aoki, Kazuko Ojima, Chishu Ryu and Takayuki Suematsu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for An Inn in Tokyo (Tokyo no yado) (1935)