Air Doll (Kuki ningyo)

Rated NR 125 minutes

Film Credits

Director: Hirokazu Koreeda

Writer: Yoshiie Goda and Hirokazu Koreeda

Cast: Du-na Bae, Arata, Itsuji Itao, Jô Odagiri, Sumiko Fuji, Tasuku Emoto, Mari Hoshino, Ryo Iwamatsu, Tomomi Maruyama and Miu Naraki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Air Doll (Kuki ningyo)